16 października 2012r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektoratem Sanitarnym a Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku o wzajemnej współpracy w zakresie realizacji projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Na szczeblu ogólnopolskim realizacja pięcioletniego projektu rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2012 roku i potrwa do końca grudnia 2016r.

 

Ogólnopolski Projekt realizowany jest we współpracy z:

  • Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)
  • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
  • Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW)
  • Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (IMP)

Głównym celem Projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. Pozostałymi adresatami są rodziny kobiet z grupy docelowej, personel medyczny, koordynatorzy programu edukacyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także ogół społeczeństwa będący adresatem kampanii społecznej.

 

W ramach Projektu realizowane będą następujące działania :

  • szkolenia kadry medycznej
  • programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych
  • kampania społeczna
  • badania ankietowe kobiet w ciąży
  • przygotowanie platformy internetowej – Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia


W dniach 22-26 października 2012 roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili ogólnopolskie badanie ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”, realizowane w ramach projektu. W województwie pomorskim badaniami objęto 19 oddziałów położniczo-ginekologicznych, wypełniono 196 ankiet.

 

Badanie ankietowe miało na celu określenie skali zjawiska w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży oraz skutków zdrowotnych wynikających z ich używania dla potomstwa.

 

WIĘCEJ O SZWAJCARSKO-POLSKIM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY:

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=85

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=86