piątek, 19 październik 2012 20:00 | Aktualności

W Polsce obserwujemy duże zainteresowanie grzybami świeżymi, zbieranymi w celu ich spożycia, dość powszechne jest również spożywanie przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.

Grzyby - pdf ulotka  (850 KB)

Podstawowe wymagania w zakresie obrotu grzybami

W Polsce obserwujemy duże zainteresowanie grzybami świeżymi, zbieranymi w celu ich spożycia, dość powszechne jest również spożywanie przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. Grzyby są cenione głównie ze względu na walory smakowe i zapachowe, poprawiające smak potraw. Równocześnie, szczególnie w okresie sezonu grzybowego, odnotowuje się przypadki zatruć. Zatruć grzybami można uniknąć, jeżeli będą przestrzegane podstawowe zasady zapewniające bezpieczeństwo żywności w procesie produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby, jak również podczas skupu, przechowywania i sprzedaży grzybów. W celu sprzedaży grzybów w sposób zgodny z prawem, niezbędne jest uzyskanie atestu, czyli dokumentu wystawionego przez grzyboznawcę (grzyboznawca posiada uprawnienia do wystawienia atestu na grzyby świeże i suszone) lub klasyfikatora (klasyfikator posiada uprawnienia do wystawienia atestu tylko na grzyby świeże). Grzyboznawca/klasyfikator dokonuje oględzin grzybów i stwierdza, czy są jadalne i mogą być tym samym dopuszczone do obrotu handlowego. Dokument uzyskać można w siedzibach stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz na niektórych targowiskach.

Wśród pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego uprawnienia klasyfikatora grzybów posiada 26 osób, zaś uprawnienia grzyboznawcy posiada 10 osób.

Do wystawienia atestu konieczne jest okazanie grzyboznawcy /klasyfikatorowi wszystkich zebranych grzybów. Szczegółowe wymagania odnośnie dopuszczenia grzybów do obrotu określa art. 42 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Atest jest wydawany bezpłatnie i zachowuje ważność przez 48 godzin.
Posiadając atest, można wystawić grzyby do sprzedaży.

Ważna informacja: zakazany jest przydrożny handel grzybami! (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy). W wymienionym akcie prawnym ustawodawca wyraźnie określił miejsca, gdzie mogą być oferowane do sprzedaży grzyby świeże i suszone, tj.– wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy w Polsce dopuszczone są do sprzedaży 44 gatunki grzybów. ( pdf PLIK (121 KB) )
 
KAŻDA OSOBA KUPUJĄCA GRZYBY MA PRAWO ZAŻĄDAĆ OKAZANIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ATESTU.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 136, poz. 914):

uprawnienia klasyfikatora grzybów może uzyskać osoba, która:

  • jest pełnoletnia,
  • ukończyła co najmniej gimnazjum oraz ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów,
  • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

uprawnienia grzyboznawcy może uzyskać osoba, która:

  • jest pełnoletnia,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców,
  • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego działającego z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, ramowe programu kursów specjalistycznych, a także inne kwestie związane z nadawaniem jak i pozbawieniem ww. uprawnień ujęto w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. nr 115, poz. 672).

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco