czwartek, 06 grudzień 2007 14:21 | Aktualności

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że w ostatnim okresie nasiliły się działania akwizytorów domowych filtrów do uzdatniania wody, którzy poprzez nierzetelne praktyki reklamowe, budzą wśród osób do których docierają, niepokój o jakość wody do spożycia dostarczaną z sieci wodociągów publicznych.

Scenariusz tych działań jest podobny: telefonicznie przedstawiana jest propozycja przeprowadzenia badań z powodu „szczęśliwego trafu” czyli wylosowania konkretnej rodziny do tych badań, lub też z powodu prowadzonych badań wg „jakiejś procedury” itp.

Po uzyskaniu zgody, akwizytorzy wykonują „swoje, jedynie prawdziwe badania”

 - „bo Sanepid ma bardzo zaniżone normy, a oni robią to wg norm unijnych”.

Każdorazowo, w trakcie badań, stwierdzają i pokazują „wodę”, która przypomina „żółto-brunatną maź” , wg badających jest ona „ bardzo silnie zanieczyszczona , zawiera substancje ropopochodne, metale ciężkie , dużo siarki i inne świństwa”.

Wg innych „badaczy”, którzy prowadzą badanie „w kierunku substancji rakotwórczych, woda zawiera włókna azbestu w b. dużych ilościach”. Aby to wykazać, zalecają  „zagotowanie wody w czajniku a następnie po uniesieniu  pokrywy czajnika  pokazują  włókna azbestu  na  powierzchni wody”.

Akwizytorzy po swoich „prezentacjach” współczując odbiorcom „takiej” wody proponują szybką pomoc, tj. urządzenie uzdatniające/filtrujące do wody płynącej z kranu, kontaktują się z dyrekcją firmy  i w tym miejscu pada pierwsza cena. Kwota jest wysoka  2-3 tys. zł. ale z uwagi na wyjątkowość sytuacji np. bycie emerytem czy kończącą się akurat promocję (o ile decyzja co do zakupu będzie natychmiastowa) proponują kwotę o połowę niższą.

Wobec tak postawionej sprawy, często transakcja zostaje zawarta.

Po zainstalowaniu filtra , aby całość miała znamiona wiarygodności, przedstawiciele firmy pojawiają  się ponownie, pobierając próbki w 2-ch punktach po filtrze i przed filtrem - po czym wysyłają je do swojego, nowoczesnego laboratorium na badania specjalistyczne.

Właściciele filtra czekają na wyniki. Po dłuższym, bezskutecznym oczekiwaniu zwracają się o pomoc do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.

PWIS w Gdańsku  stwierdza, że „widowisko” urządzane przez akwizytorów w mieszkaniach osób zainteresowanych polegające na pokazach elektrolizy wody wodociągowej, podczas której wytrącają się sole zawarte w  wodzie, jak i pochodzące z elektrod elektrolizera, nie jest analizą jakości wody i nie pozwala na identyfikację obecnych w niej domieszek czy też zanieczyszczeń.

Elektroliza wody butelkowanej pochodzącej z bardzo czystych źródeł dałaby taki sam efekt.

Proces elektrolizy praktycznie nie zachodzi w wodzie destylowanej czy też po odwróconej osmozie.

Tak więc, stosowane przez akwizytorów pokazy elektrolizy wody płynącej z kranu  noszą cechy nierzetelnej reklamy.

Polskie przepisy prawne, a w szczególności Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r nr 123 poz.858), oraz Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz.417) dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy Wspólnot Europejskich nr 98/83/EC z dnia  3 listopada  1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.Urz.UE L 330 z 05.12.1998).

Do ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a badania w ramach monitoringu  jakości wody prowadzone są  przez Laboratoria  Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria  o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcje Sanitarną (art.12 ust.4  w/cyt. Ustawy).

Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonujące badania wody dysponują wykwalifikowaną kadrą, odpowiednio przygotowaną infrastrukturą, w tym nowoczesną aparaturą. W celu zapewnienia wiarygodności wyników badań wszystkie laboratoria PIS woj. pomorskiego uzyskały certyfikaty akredytacji PCA. Poziom merytoryczny badań laboratoryjnych, potwierdzany   w  badaniach porównawczych, w tym  międzynarodowych, w pełni odpowiada standardom obowiązującym w Unii Europejskiej.

Również, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej prowadzą badania jakości wody dostarczanej konsumentom w celu oceny przydatności jej do spożycia.

Zgodnie z przepisami cyt. wyżej, każde pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia, zidentyfikowane w ramach monitoringu jakości wody skutkuje natychmiast podjęciem przez właściwe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działań naprawczych, włącznie z unieruchomieniem wodociągu w sytuacji stwierdzenia przez właściwego Państwowego Powiatowego/Granicznego Inspektora Sanitarnego braku przydatności wody do spożycia. W każdym przypadku konsumenci wody są informowani o jej jakości, a także o podejmowanych przedsięwzięciach naprawczych.

Oceny / Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie woj. pomorskiego wydawane są przez właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, których adresy i telefony dostępne są na stronie internetowej: www.wsse.gda.pl

Ponadto, do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia zobowiązany jest właściwy wójt (burmistrz, prezydent) zgodnie z art.12 w/cyt. Ustawy.

Reasumując:

  • koniecznym i celowym jest odróżnienie profesjonalnych podmiotów zajmujących się uzdatnianiem wody od tych, którzy oferują swoje produkty jako jedyne, zapewniające bezpieczną wodę do spożycia, opierając swoją strategię reklamową na nieprawdziwych faktach;
  • konsumenci wody do spożycia mają szereg możliwości uzyskania wiarygodnej informacji o jakości wody dostarczanej odbiorcom usług wodociągowych i w ten sposób mogą  chronić się przed nierzetelnymi dystrybutorami urządzeń domowego użytku przeznaczonych do uzdatniania wody do spożycia.

Opracował:

Oddział Higieny Komunalnej

WSSE w Gdańsku

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco