środa, 10 lipiec 2013 08:02 | Aktualności

Wymagania dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Zmiany w rozporządzeniu wprowadziły m.in. obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.

Zgodnie z § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia organizator może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu właściwemu kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Obowiązek wypełnienia formularza zgłoszenia oraz przedstawienia stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w Internecie oraz złożenie tego wydruku (wraz z załącznikami) we właściwym kuratorium oświaty.
Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych które odbywają się na terenie kraju, trwają powyżej 5 dni lub są organizowane dla więcej niż 25 uczestników.
W formularzu wpisuje się:
•    dane dotyczące organizatora wypoczynku,
•    informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,
•    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy
i kierownika wypoczynku,
•    informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,
•    informacje na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,
•    w przypadku obozów wędrownych – informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.
Do zgłoszenia wypoczynku organizator zobowiązany jest dołączyć stosowne załączniki:
a)    w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie,
w którym są świadczone usługi hotelarskie – kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych,
b)  w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
•    szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
•    kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych,
c)    w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,
w szczególności obozów pod namiotami:
•    szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu – mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów,
•    w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych,
•    kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.
Formularz znajdujący się w załączniku nr 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku, czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny) lub dla wypoczynku odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników).
Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku
w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem  rozpoczęcia wypoczynku.
Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby lub miejsca zamieszkania organizatora wypoczynku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie danych (http://wypoczynek.men.gov.pl).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku. W związku z likwidacją karty kwalifikacyjnej obiektu, działania
w zakresie bieżącego nadzoru realizowane są na podstawie zgłoszeń turnusów figurujących
w elektronicznej bazie wypoczynku.
Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. Wytyczne dotyczące organizacji obozów pod namiotami zawarte są w „Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – czerwiec 2010”.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco