piątek, 31 lipiec 2020 10:10 | Aktualności

Dyrektywa Komisji 2019/1831/UE ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CIOP pod adresem https://www.ciop.pl