czwartek, 08 listopad 2012 12:07 | Aktualności

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie zapewnienia warunków umożliwiających pozostawienie w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych.

W roku szkolnym 2011/2012 przepis dotyczący możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, wynikający z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dotyczył klas I-III szkół podstawowych oraz gimnazjów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz.17).

            Spośród 553 skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w województwie pomorskim szkół   podstawowych (samodzielnych, jaki i funkcjonujących w zespołach szkół) 527 placówek zapewniło warunki zgodnie z rozporządzeniem MENiS we wszystkich oddziałach I-III, natomiast 20 szkół podstawowych stworzyło takie warunki dla części oddziałów klas I-III.

W przypadku gimnazjów 113 szkół zapewniło możliwość pozostawienia części podręczników wszystkim oddziałom, a w 77 szkołach warunki zostały zapewnione nie dla wszystkich oddziałów – na 292 skontrolowanych gimnazjów.  

W związku ze stwierdzeniem braku możliwości pozostawiania przez uczniów podręczników i przyborów szkolnych w niektórych szkołach Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła szereg działań mających na celu zapewnienie spełnienia tego wymogu, m.in. wydawano zalecenia, stosowano wystąpienia pokontrolne, a w 6 szkołach wydano decyzje nakazujące.

            W ramach profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w 2009 roku przedstawiciele Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa pomorskiego uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ważenia tornistrów/plecaków w szkołach podstawowych.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne na terenie województwa pomorskiego kontynuują te działania prowadząc co roku we własnym zakresie pomiary masy ciała dziecka, połączone z ważeniem tornistrów / plecaków w wybranych placówkach. Celem jest uświadomienie uczniom i ich rodzicom, jakie skutki niesie za sobą obciążanie kręgosłupa noszeniem zbyt ciężkich tornistrów, jak również promowanie wprowadzania rozwiązań, które eliminują problem zbyt ciężkich tornistrów.

W trakcie bieżących kontroli sanitarnych omawia się z dyrektorami placówek możliwości pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Przekazywane są również informacje, że na stronie internetowej Główny Inspektor Sanitarny, opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży przedstawił zalecenia dotyczące właściwego doboru tornistra / plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie. Do części szkół przekazano ulotki z zaleceniami dotyczącymi właściwego doboru tornistra.

            W czasie przeprowadzanych kontroli sanitarnych w szkołach dokonywana jest również ocena wyposażenia sal lekcyjnych w meble edukacyjne dostosowane do wzrostu uczniów zgodnie z zasadami ergonomii. Niekiedy  w obecności pielęgniarki szkolnej pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej informują o konieczności ciągłego monitorowania prawidłowego zestawienia mebli w odniesieniu do wzrostu dzieci celem unikania   nieprawidłowych   postaw,   szczególnie   przy   długotrwałym   siedzeniu  uczniów w ławkach.

Na stronach internetowych Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych dostępny jest  ‘Poradnik do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej’, który może służyć dyrektorom szkół jako wskazówka do tworzenia właściwych warunków higienicznych, mających wpływ na proces nauczania.

W bieżącym roku szkolnym akcja promocyjna mająca na celu uświadomienie uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły konieczność zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży prowadzona będzie w ramach bieżących kontroli, realizacji programu ‘Trzymaj Formę’ oraz innych imprez towarzyszących (np. festyny) prowadzonych w szkołach.

Przygotowywane są materiały edukacyjne (np. ulotki, prezentacje multimedialne) nt. wad postawy u dzieci i młodzieży do rozpowszechnienia ich w placówkach oświatowo-wychowawczych. Niniejsze materiały kierowane będą do nauczycieli, a za ich pośrednictwem powinny trafić do rodziców i uczniów.

W dalszym ciągu planuje się kontynuowanie ocen obciążenia uczniów ciężarem noszonych tornistrów połączonych z pogadankami oraz prezentacją nt. postawy ciała – dla uczniów i nauczycieli – część Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych planuje przeprowadzenie powyższych działań do końca br.