poniedziałek, 29 wrzesień 2014 12:36 | Aktualności

W drugiej połowie sierpnia 2014 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 162 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę nieodpowiedni stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2013/2014 zalecenia pokontrolne, postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów oraz informacje uzyskane podczas kontroli o planowanych przedsięwzięciach na okres przerwy wakacyjnej. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano pocztą elektroniczną do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym. Niektóre powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wystosowały w tej sprawie pisma do wydziałów edukacji przy urzędach gmin, z prośbą o przekazanie dyrektorom szkół tabel zawierających informacje dotyczące prowdzonych prac. W nielicznych przypadkach informacje zbierano telefonicznie.

Ogółem informacje zebrano z 536 szkół (57,2%) spośród 937 objętych nadzorem sanitarnym. Nie wszyscy dyrektorzy szkół odpowiedzieli na przekazane im pisma.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji
z dyrektorami szkół wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach prowadzono remonty korytarzy, szatni i innych pomieszczeń jak: biblioteki, świetlice, pokoje nauczycielskie oraz inne pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

Ponadto w większości szkół prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego, naprawie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie sprzętu szkolnego.

Kilka szkół podstawowych wyposażono w nowe place zabaw dla uczniów z klas najmłodszych.

Nie wszędzie remonty zostały zakończone z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przedłużające się prace remontowe spowodowane są m.in. utrudnieniami związanymi z procedurami przetargowymi, opóźnieniami leżącymi po stronie wykonawców, niewywiązywaniem się z zawartych umów oraz dużym i czasochłonnym zakresem prac.

Z uwagi na przedłużające się prace remontowe 56 szkół nie jest w pełni przygotowana do nowego roku szkolnego. W 50 placówkach (23 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów, 2 licea oraz 16 zespołów szkół) prace zakończą się do 30 września, natomiast w 6 remonty kontynuowane będą dłużej – w 5 szkołach zakończą się w październiku 2014 r. natomiast w jednej szkole podstawowej modernizacja boiska szkolnego potrwa do końca listopada 2014 r.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole i ich uczestnictwa w zajęciach, miejsca prac remontowych prowadzone będą pod nieobecność uczniów, a teren prac będzie zabezpieczony w odpowiedni sposób.

  • Aktualności
  • poniedziałek, 29 wrzesień 2014 12:36
  • poniedziałek, 26 styczeń 2015 12:23

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco