piątek, 04 wrzesień 2015 11:45 | Aktualności

W sezonie letnim 2015 na terenie województwa pomorskiego zorganizowano ogółem 2852 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 1884 turnusy w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 405 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 218 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /110/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /108/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 345 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowała 1078 turnusy, w tym 540 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 181 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, 125 obozów pod namiotami oraz 226 form wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ponadto kontrolą objęto 6 turnusów zorganizowanych „na dziko” nie zgłoszonych do kuratorium oświaty. W skontrolowanych placówkach wypoczywało 71130 uczestników.

Przeprowadzono ogółem 1084 kontrole, w tym 29 kontroli interwencyjnych oraz 7 kontroli turnusów tzw. „dzikich” – wypoczynek, który nie figurował w elektronicznej bazie wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży na 76 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 19 nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych - kontrole sanitarne najczęściej wykazały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pokoi mieszkalnych i namiotów wraz z ich wyposażeniem oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Na 19 turnusach stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, a w 6 przypadkach limit miejsc został przekroczony, a na 2 turnusach nie zapewniono uczestnikom ciepłej wody do mycia Z uwagi na zły stan sanitarny wyłączono z użytkowania pomieszczenie na 1 turnusie. Kontrolę przeprowadzono wspólnie w przedstawicielem Policji i Kuratora Oświaty.

W br. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęło 29 wniosków z prośbą o interwencję w sprawie niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w placówkach wypoczynku. Kontrole sanitarne przeprowadzone w tych placówkach wykazały, że w 18 przypadkach prośby były zasadne i dotyczyły m.in. niezachowania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych i sanitariatach, zagęszczenia w pokojach, występowania insektów, a także wypoczynku, którego organizator nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do Kuratorium Oświaty.

W trakcie tegorocznych wakacji na terenie województwa pomorskiego podejmowano również działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach wypoczynku i rekreacji. Propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo nad wodą. Podejmowano współpracę z Kuratorium Oświaty, a także z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją - przeprowadzano wspólne kontrole, kierowano wystąpienia oraz przekazywano informacje w zakresie niezachowania wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa przez organizatora wypoczynku. Ponadto we współpracy z organami samorządu lokalnego i policją prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania dopalaczy.

Z uwagi na występujące wysokie temperatury powietrza, podczas kontroli przypominano kierownikom wypoczynku letniego o konieczności zapewnienia całodobowo dostępu do wody pitnej lub innych napojów dla wypoczywających dzieci. Zalecenia były wykonywane i nie odnotowano interwencji w tej kwestii.