czwartek, 17 wrzesień 2015 14:54 | Aktualności

W drugiej połowie sierpnia 2015 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 183 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę nieodpowiedni stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2014/2015 zalecenia pokontrolne, postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów oraz informacje uzyskane podczas kontroli o planowanych przedsięwzięciach na okres przerwy wakacyjnej. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano pocztą elektroniczną do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym. Ogółem informacje zebrano z 569 szkół (58,8%) spośród 967 objętych nadzorem sanitarnym. Nie wszyscy dyrektorzy szkół odpowiedzieli na przekazane im pisma.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach prowadzono remonty korytarzy, szatni i innych pomieszczeń jak: biblioteki, świetlice, aule, gabinety psychologa szkolnego, pokoje nauczycielskie oraz inne pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

Nie wszystkie placówki zakończyły remonty z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W większości remonty zostaną zakończone we wrześniu 2015 r.

Z uwagi na przedłużające się prace remontowe 41 szkół nie jest w pełni przygotowana do nowego roku szkolnego. W 25 placówkach (12 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach,    1 liceum oraz w 10 zespołach szkół) prace zakończą się do 30 września, natomiast  w 16 (9 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 1 liceum, 3 zespołach szkół) remonty kontynuowane będą dłużej, prace zakończą się w październiku 2015 r. W 1 szkole podstawowej termomodernizacja budynku potrwa do końca listopada 2015r., natomiast remont sali gimnastycznej w 1 liceum potrwa do końca roku 2015.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole i ich uczestnictwa w zajęciach, prace remontowe prowadzone będą pod nieobecność uczniów, a teren prac będzie zabezpieczony w odpowiedni sposób.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco