piątek, 13 sierpień 2010 13:13 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów (zwłaszcza dokumentacji projektowej) będzie niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie ma prawo:

1) zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

(Podstawa prawna:  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco