piątek, 25 listopad 2016 09:42 | Aktualności

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Ekshumację przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. Przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby wykonujące nadzór z urzędu oraz bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina).

O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz może dopuścić jej wykonanie w czasie innym niż wyżej określony przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Wymogi dotyczące ekshumacji określają:

 1. art.10, art.15 ust.1 i art.21 ust.1 Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz.2126 ze zm.).
 2. § 12 ust.1, 2, 5, 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r Nr.153 poz.1783) Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu co określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152 poz.1742).

Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

 1. Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego.
 2. Na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 3. Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Warunki niezbędne do przeprowadzenia ekshumacji

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w sposób jednoznaczny wskazuje warunki niezbędne do przeprowadzenia ekshumacji szczątków. Niezbędne jest uzyskanie zezwolenia właściwego (miejscowo) inspektora sanitarnego poprzedzone umotywowaną prośbą osób uprawnionych do pochówku.

Kwestię braku wystąpienia o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji należy rozpatrywać w kategoriach odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawnych. Zgodnie, bowiem z treścią art. 18 ustawy:

 1. Kto narusza przepisy niniejszej ustawy lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu lub grzywny.
 2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zawierający prośbę o wydanie zgody wraz z uzasadnieniem składa się do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (nadzorującego cmentarz, gdzie ma być wykonana ekshumacja).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Odpis aktu zgonu.
 2. Zgody zarządców cmentarzy.
 3. Zgody członków rodziny zmarłego.

Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek (małżonka) osoby zmarłej
 • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.)
 • krewni wstępni (przodek w linii prostej : rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.)
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa
 • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się

Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą (osobami) uprawnioną (uprawnionymi) do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba (osoby) wskazana (wskazane) prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Zezwolenie, w formie decyzji administracyjnej, na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zarówno zawiadomienie o wszczęciu postępowania jak i decyzja zezwalająca dostarczane są do zainteresowanych stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich nie może zostać dokonana przed uprawomocnieniem się decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie naliczają żadnej opłaty za złożenie wniosku, jak również za postępowanie administracyjne, to jest - wydanie decyzji administracyjnej.

 

 

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco