czwartek, 08 czerwiec 2017 14:19 | Aktualności

Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 • zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r.).

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie wytwarzania odpowiedniego produktu lub wycofanie go z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy (Art. 44c ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Prowadząc postępowanie w celu wymierzenia kary pieniężnej, organ inspekcji sanitarnej ustala i ocenia, czy doszło do "wprowadzenia do obrotu", czyli do udostępnienia w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek celu, osobie trzeciej odpłatnie lub nieodpłatnie, środka zastępczego.

Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł”. (Art. 52a ust. 1. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Kontrole bez powiadomienia

W przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, która jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa, realizowanym za pośrednictwem wyspecjalizowanych organów publicznych - nie dokonuje się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zakończenie sprzedaży w punktach stacjonarnych:

 • Skuteczne zamknięcie sklepów – styczeń 2014 r.
 • Pomorskie – do chwili obecnej nie identyfikuje się stacjonarnych punktów sprzedaży.

Brak stacjonarnych sklepów = koniec problemu z dopalaczami ?

 • Monitoring podejrzeń zatruć dopalaczami – dowód, że wciąż „nowe narkotyki” są w obrocie handlowym.
 • Dopalacze - w dalszym ciągu trwa dystrybucja:
  • przez Internet,
  • za pośrednictwem dilerów.


Współpraca służb w Polsce

Porozumienie z dnia 26.10.2011 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym  zakłada współpracę w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych.

Współpraca służb w Polsce – niezbędna przy eliminowaniu dopalaczy w obrocie

Nowe uprawnienia Służby Celnej nadane nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2015 r. – w przypadku stwierdzenia przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych – zatrzymanie na granicy, zniszczenie.

We wszystkich przypadkach dopalacz eliminowany jest z rynku (podlega zniszczeniu) !!!

Działania edukacyjne Państwowej Inspekcji sanitarnej w województwie pomorskim:

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego podejmuje szereg działań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie środków zastępczych, ściśle współpracując w tym zakresie z innymi służbami i instytucjami (Policja, Dyrektorzy szkół, Pomorski Urząd Wojewódzki, władze samorządowe, organizacje pozarządowe).

 • Mobilny Punkt Edukacyjny „STOP DOPALACZOM!”
 • Można w nim było uzyskać informacje na temat dopalaczy i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie oraz dowiedzieć się, gdzie należy szukać pomocy i wsparcia w walce  z tymi niezwykle groźnymi i niestety bardzo popularnymi środkami. Na miejscu dostępne były materiały edukacyjne, ponadto można było obejrzeć prezentacje multimedialne podejmujące temat nowych narkotyków.

Latem 2015 roku punkt „odwiedził” wszystkie powiaty województwa – eksponowany był w często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejscach (centra handlowe, festyny, jarmarki). Punkt wystawiano także w placówkach szkolnych.

 •  „Edukowanie w Manhattanie. Wszystko  o bezpieczeństwie Twoim i Twojego dziecka” (11 września 2015 roku)
                          
             
 • Cykl bezpłatnych szkoleń „ Dopalacze – czym są i jak działają” dla kadry kierowniczej i funkcjonariuszy Służby Więziennej - Od lutego do kwietnia 2016 roku w 10 szkoleniach udział wzięło 538 osób.
 • Bezpłatne szkolenia pt. „Dopalacze-czym są i jak działają” dla terapeutów, wychowawców, psychologów, pedagogów, personelu medycznego, specjalistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych  - od czerwca do września 2016 roku odbyło się 16 szkoleń, w których udział wzięło 317 osób.

 • Konkurs dla uczniów na plakat „Dopalacze – to nie dla mnie!” (styczeń 2016 roku

 • Opracowane materiały kampanijne:
 •  Konferencje prasowe i wywiady
   
 •  Artykuły prasowe:

 • Konferencje pt. “Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”
  (Słupsk – 21.10.2016, Gdańsk – 03.11.2016)

Adresatami konferencji byli przedstawiciele podmiotów leczniczych, środowisk naukowych, Służb Celnych, samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół i nauczycieli, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni oraz inne zainteresowane tematem osoby. W obu spotkaniach wzięło łącznie udział niemal 200 osób.

                     

800 060 800 – BEZPŁATNA INFOLINIA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco