piątek, 08 wrzesień 2017 11:14 | Aktualności

W drugiej połowie sierpnia 2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 192 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2016/2017 zalecenia pokontrolne oraz postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym (na terenie niektórych powiatów pisma w tej sprawie wystosowano do urzędów gmin). Ogółem zebrano informacje z 536 szkół (53,6% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 31 sierpnia 2017 r.).

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół  wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach prowadzono remonty korytarzy, szatni i innych pomieszczeń takich jak biblioteki, świetlice, pokoje nauczycielskie oraz inne pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Część szkół, która uległa przekształceniu należało przystosować do przyjęcia dzieci klas I-III, co wiązało się z adaptacją pomieszczeń na potrzeby dzieci młodszych, np. dostosowaniem armatury sanitarnej.

Ponadto w większości szkół prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego, naprawie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie sprzętu szkolnego.

Na podstawie kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika,że prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe w większości placówek zakończone zostały do 31 sierpnia 2017 r. i szkoły są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.

Spośród 536 placówek, z których zebrano informacje, z uwagi na przedłużające się prace remontowe w 35 szkołach brak jest pełnego przygotowania do nowego roku szkolnego. W 13 placówkach prace zakończą się do 30 września, natomiast w 22 remonty kontynuowane będą dłużej – w 20 szkołach zakończą się w październiku i listopadzie 2017 r., natomiast w dwóch potrwają dłużej, tj. do sierpnia 2018 r. (termomodernizacja budynku) oraz do 2019 r.
(w związku z rozbudową i nadbudową budynku, która jest rozłożona na 3 etapy).

Przedłużające się prace remontowe spowodowane są m.in. utrudnieniami związanymi z procedurami przetargowymi, opóźnieniami wykonawców prac remontowych, niewywiązywaniem się z zawartych umów oraz dużym i czasochłonnym zakresem prac.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkolei ich uczestnictwa w zajęciach, prace remontowe prowadzone będą pod nieobecność uczniów, a teren prac będzie zabezpieczony w odpowiedni sposób.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco