poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:25 | Aktualności

W drugiej połowie sierpnia 2018 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 192 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2017/2018 zalecenia pokontrolne oraz postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym. Na terenie niektórych powiatów wystosowano w tej sprawie pisma do urzędów gminw prośbą o przekazanie dyrektorom szkół tabel zawierających informacje dotyczące prowadzonych prac. Ogółem informacje zebrano z 565 szkół (61,5% szkół objętych nadzorem sanitarnym).

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół  wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach prowadzono remonty korytarzy, szatni i innych pomieszczeń takich jak: biblioteki, świetlice, pokoje nauczycielskie oraz inne pomieszczenia socjalne i gospodarcze. W większości szkół prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego, naprawie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie sprzętu szkolnego.

Ponadto w niektórych szkołach prowadzono rozbudowy powiększając zaplecze o nowe sale dydaktyczne, bloki żywienia, zaplecze sanitarne, bloki sportowe oraz inne pomieszczenia. Na terenie Gdańska oddano do użytku basen.

Nie wszystkie placówki zakończyły remonty z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W 12 placówkach remonty zostaną zakończone we wrześniu 2018 r., a w 28 obiektach potrwają dłużej. Przedłużające się prace remontowe spowodowane są m.in. utrudnieniami związanymi z procedurami przetargowymi, opóźnieniami wykonawców prac remontowych, niewywiązywaniem się z zawartych umów oraz dużym i czasochłonnym zakresem prac.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole i ich uczestnictwa w zajęciach, prace remontowe prowadzone będą pod nieobecność uczniów, a w przypadku braku takiej możliwości teren zostanie zabezpieczony przed dostępem uczniów i odpowiednio oznakowany.

Spośród 565 placówek, od których uzyskano informacje, z uwagi na przedłużające się prace remontowe 40 szkół nie jest w pełni przygotowanych do nowego roku szkolnego.

W 12 placówkach prace zakończą się do 30 września, natomiast w 28 remonty kontynuowane będą dłużej:

  • do końca października 2018 r. (11 szkół podstawowych i 1 zespół szkół);
  • do końca listopada 2018 r. (7 szkół podstawowych, 1 liceum i 2 zespoły szkół);
  • do końca grudnia 2018 r. (2 szkoły podstawowe).

Ponadto w przypadku 4 szkół podstawowych z uwagi na obszerny zakres prac remonty kontynuowane będą jeszcze w 2019 roku.

Na podstawie kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe w większości placówek zakończone zostały do 31 sierpnia 2018 r. i szkoły są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

  • Aktualności
  • poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:25
  • poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:31

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco