środa, 26 czerwiec 2019 13:53 | Aktualności

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z ochroną pracowników przed wysokimi temperaturami:

  • zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed nagrzewaniem z zewnątrz: §  31.  Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji (…).
  • zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy:

§  32.  1.  W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

  • zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów: §  112.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, określa szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. Zgodnie z § 4 ust. 1 Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym m. in. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25ºC oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28ºC. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Natomiast pracodawca NIE MA obowiązku zapewnienia klimatyzacji w miejscu pracy. Jeżeli jednak klimatyzacja została zamontowana należy ją odpowiednio obsługiwać zgodnie z  §  37 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji (…) należy zapewnić:
1) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (…) w celu niedopuszczenia do awarii;
2)stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych (…).