wtorek, 17 wrzesień 2019 13:49 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego w 2019 roku zorganizowano ogółem 3787 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2371 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 439 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 226 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /136/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /90/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 751 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowała 1075 turnusów, w tym 458 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 184 turnusy w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, 132 obozy pod namiotami oraz 299 form wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ponadto kontrolą objęto 2 turnusy zorganizowane „na dziko” – nie zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

W skontrolowanych placówkach wypoczywało ogółem 56 624 uczestników.

W zakresie zadań realizowanych przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzono ogółem 1078 kontroli,  w tym 25 kontroli interwencyjnych oraz 2 kontrole turnusów tzw. „dzikich” – wypoczynek, który nie figurował w elektronicznej bazie wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży na 27 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 17 nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, na 1 stwierdzono niedostateczną liczbę urządzeń sanitarnych, na 1 odnotowano brak ciepłej wody do mycia. Kontrole sanitarne najczęściej wykazywały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczno-techniczny pokoi mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i kuchennych.  W 2 przypadkach został przekroczony limit miejsc, a na 1 turnusie wyłączono z użytkowania pomieszczenie w złym stanie sanitarnym.

W czasie trwania letniej akcji odnotowano 94 przypadki zachorowań, 96 wypadków/urazów oraz brak przypadków zatruć pokarmowych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim.

W czasie trwania akcji letniej podejmowano działania profilaktyczne i prewencyjne zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Do szkół przesyłano pocztą elektroniczną materiały edukacyjne, dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, które miały posłużyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli, zachowań w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie. Odbywały się Informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku zamieszczane były na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podczas tegorocznego wypoczynku podobnie jak w latach ubiegłych, propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych – przekazywano ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, grzybobrania, szkodliwości palenia tytoniu oraz środków zastępczych. Ponadto wzmożono nadzór sanitarny nad miejscami zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzono pogadanki dotyczące higieny osobistej, higieny otoczenia oraz rozpowszechniano wiedzę na temat podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli, zachowań w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, zapobiegania chorobom zakaźnym, zatruciom pokarmowym, a także na temat środków odurzających i szkodliwości nadużywania tytoniu i alkoholu. We współpracy z organami samorządu lokalnego i policją prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną z naciskiem na szkodliwość zażywania dopalaczy