środa, 18 wrzesień 2019 13:34 | Aktualności

W związku z wejściem w życie w dniu 23-09-2019 roku ustawy z dnia 23 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz.1593) rozszerzony zostaje zakres urządzeń radiologicznych, z którymi prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych  z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Art.33q ust.14 ustawy o zmianie ustawy prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że zgoda nie jest wymagana jedynie na wykonywanie stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących do tego celu lub wykonywaniu działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Wobec powyższego użytkownicy aparatów stomatologicznych pantomograficznych wszystkich typów są zobowiązani do uzyskania zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych.

Wydanie, cofnięcie i odmowa wydania zgody następuję w drodze decyzji administracyjnej po rozpatrzeniu wniosku o uzyskanie zgody złożonego do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.