wtorek, 03 sierpień 2010 14:45 | Komunikaty

K O M U N I K A T   N R  7/10

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 12 ust. 1. pkt. 1a 1) Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej "Dz.U. z 2015 r., poz. 1412". §9 i §11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U., Nr 57, poz. 358),§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U., Nr 183, poz. 1530), po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej wody w kąpielisku w dniu 13 sierpnia 2010 r.

informuje, że

dozwolona jest kąpiel na kąpielisku zorganizowanym przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jednocześnie przypomina, że nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitów sinic, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zastrzega prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w wypadku pogorszenia jakości wody w w/w kąpielisku.

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

z up. Andrzej Jagodziński

Zastępca Pomorskiego

Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego