środa, 22 styczeń 2014 10:51 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie  (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych od dnia 1 września 2014r. zmieniają się wymagania w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych oraz mięsie ryb wędzonym i produktach rybołówstwa wędzonych.

Wynosić one będą odpowiednio: dla benzo(a)pirenu – 2 µg/kg, dla sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu – 12 µg/kg.

Badania w kierunku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) wykonywane są przez akredytowane Laboratorium Badania Żywności i Żywienia WSSE w Gdańsku.

  • Komunikaty
  • środa, 22 styczeń 2014 10:51
  • poniedziałek, 27 styczeń 2014 07:35

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco