wtorek, 07 październik 2014 08:32 | Komunikaty

Zadania lekarza  w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  zakaźnych u ludzi (Dz. U. Z 2013 r. poz.947 z późn.zm


I. LEKARZ lub FELCZER, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub stwierdza zgon w wyniku takiej choroby, podejmuje działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań, działając zgodnie z procedurami:

 1. pdf Schemat postępowania dla personelu SOR/IP (678 KB)  opracowany przez MZ
 2. pdf Schemat dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego (642 KB)  opracowany przez MZ
 3. pdf Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego PRM (631 KB)  opracowany przez MZ
 4. pdf Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego PRM podczas udzielania pomocy przez ZRM (589 KB)  opracowany przez MZ
 5. pdf Schemat postępowania dla personelu Portu Lotniczego (636 KB)  opracowany przez MZ

 

 1. Zgłasza podejrzenie zachorowania i konieczność transportu pacjenta - Lekarzowi Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 58 30 77 321
 2. Kieruje osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie oraz zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, niezwłocznie informuje szpital o tym fakcie – tel. 58 341-55-47. Do skierowania można dołączyć kserokopię pierwszej strony ankiety.
 3. Poucza osobę chorą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o obowiązkach wynikających z art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej Ustawy, tj. że osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się zabiegom sanitarnym, szczepieniom ochronnym, poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji, izolacji. Fakt udzielenia pouczenia o obowiązku hospitalizacji, w przypadku chorób, które są objęte ustawowym obowiązkiem leczenia szpitalnego,  jest potwierdzany wpisem lekarza lub felczera w dokumentacji medycznej oraz podpisem pacjenta.
  pdf W Polsce obowiązkowej hospitalizacji podlegają (191 KB)
 4. Niezwłocznie powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu/rozpoznaniu choroby i podjętych działaniach oraz przekazuje wypełnioną ankietę.

Minister Zdrowia wyznaczył Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o., jako ośrodek mający za zadanie pełnienie nieprzerwanego całodobowego wsparcia informacyjno-poradniczego dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia. – tel. 58 341-55-47

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSZĘ PRZEKAZAĆ UPOWAŻNIONEMU PRZEDSTAWICIELOWI PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO


II. LEKARZ, przyjmujący pacjenta do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego:

 1.  
   

  Lekarz podejmuje ww. czynności również w przypadku gdy osoba podejrzana o zachorowanie, chora lub narażona na zakażenie nie wyraża zgody na hospitalizację, izolację, kwarantannę lub wykonanie badania.

  Lekarz lub felczer może zdecydować o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego polegającego na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Policja, Straż Graniczna lub Żandarmeria Wojskowej może pomóc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego, pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy   w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi.

 2. Przekazuje zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Lekarz informuje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą lub narażoną na zakażenie i jej osoby najbliższe o przesłankach uzasadniających podjęte działania oraz dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej.

III. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Badania laboratoryjne w kierunku wirusa Ebola wykonywane są w Zakładzie Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
 2. Informacje dotyczące gorączki krwotocznej Ebola opracowane przez zespół ekspertów składający się z pracowników NIZP – PZH i GIS pod kierownictwem prof. dr hab. Mirosława J. Wysockiego, Dyrektora NIZP-PZH przy udziale Konsultantów Krajowych: Prof. dr hab. Andrzeja Horbana (choroby zakaźne) i Dr Iwony Paradowskiej – Stankiewicz (epidemiologia) – pdf dokument 4 (589 KB) .
 3. Schemat postępowania z osobami, które przyjechały  z krajów Afryki Zachodniej,w których odnotowano  przypadki gorączki krwotocznej Ebola – pdf dokument 5 (209 KB) .
 4. Definicja przypadku gorączki krwotocznej Ebola – pdf dokument 6 (360 KB) .
 5. Rekomendacje dotyczące środków ochrony indywidualnej – pdf dokument 7 (207 KB) .
 6. Informacje dla osób powracających z Afryki Zachodniej – pdf dokument 8 (236 KB) .
 7. Wytyczne dla dyspozytora w przypadku zgłoszenia zachorowania osoby, która przyjechała  z krajów Afryki Zachodniej, w których odnotowano  przypadki gorączki krwotocznej Ebola – pdf dokument 9 (305 KB) .
 8. Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia5 grudnia 2008 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) na kierującym podmiotem leczniczym oraz innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Działania te obejmują między innymi opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych.
 9. § 11 ust.1 i § 7 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) zobowiązuje pracodawcę ,m.in., do zapewnienia pracownikom środków ochrony zbiorowej, wyposażenia w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz stworzenia procedur i instrukcji w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakażenia podczas kontaktu ze szkodliwym czynnikiem biologicznym, zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym.
 • Komunikaty
 • wtorek, 07 październik 2014 08:32
 • wtorek, 28 październik 2014 13:49

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco