czwartek, 13 sierpień 2015 11:03 | Komunikaty
Monitoring środowiska naturalnego
wfosigw.gda.pl

Informujemy o realizacji zadania pn. Monitoring środowiska naturalnego ( woda powietrze , gleba) - ochrona przed potencjalnymi skażeniami radiacyjnymi- zakup przenośnego wielokanałowego spektrometru.

Koszt kwalifikowany zadania to 75 000,00 zł PLN.  Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania w kwocie 50 000, 00 zł .
Przenośny wielokanałowy spektrometr z detektorem scyntylacyjnym 2”x2”wykorzystywany będzie do pomiarów skażeń promieniotwórczych w środowisku w trakcie zdarzeń radiacyjnych, umożliwi identyfikację izotopów promieniotwórczych na miejscu zdarzenia radiacyjnego .
Zdarzenie radiacyjne to wydarzenie związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego oraz skażenia wody, w tym wód gruntowych, glebyi powietrza, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności i środowiska.
Ze względu na powszechne stosowanie w medycynie i przemyśle materiałów promieniotwórczych w postaci otwartych i zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających takie źródła należy przewidywać, mogą występować że różnego rodzaju zdarzenia radiacyjne, również takie, których zasięg wykracza poza teren jednostki stosującej źródła promieniotwórcze.
W „Planie postępowania awaryjnego województwa pomorskiego” Wojewoda Pomorski uwzględnił działania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podejmowane na wypadek zdarzeń radiacyjnych o zasięgu wojewódzkim oraz na wypadek zdarzeń terrorystycznych.
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest zobowiązany do wykonania pomiarów dozymetrycznych wraz z dokonaniem oceny rodzaju substancji promieniotwórczych, które przedostały się do środowiska.
Dzięki przenośnemu spektrometrowi będzie można ocenić stan skażenia środowiska naturalnego oraz podjąć działania zmierzające do zmniejszenia skutków niekontrolowanego uwolnienia materiału promieniotwórczego do środowiska.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco