PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013r., poz. 947 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013r. poz. 848)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń.

CO ZGŁASZAĆ I DO KOGO
Obowiązkiem zgłaszania objęte są wszystkie choroby zakaźne i zakażenia oraz biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach ww. rozporządzeń

 • lista chorób zakaźnych, zakażeń objętych obowiązkiem zgłaszania dostępna jest tutaj,
 • lista biologicznych czynników chorobotwórczych objętych obowiązkiem zgłaszania dostępna jest tutaj).

Zgony podlegają obowiązkowi zgłoszenia, gdy przynajmniej jedną z trzech przyczyn zgonu (tj. wyjściową, wtórną lub bezpośrednią) była choroba zakaźna lub zakażenie.

Wszystkie zgłoszenia należy przekazywać do właściwego dla miejsca zdarzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

KTO POWINIEN ZGŁASZAĆ I KIEDY

ZAGADNIENIEKTO ZGŁASZAPODSTAWA PRAWNAKIEDY
Choroby zakaźne
(w tym podejrzenia), zakażenia oraz zgony z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną lub zakażenia

Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapewniają warunki organizacyjne i techniczne oraz nadzorują wypełnienie obowiązku zgłaszania

Art. 27 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947)
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu podejrzenia lub rozpoznania
Choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne Jak wyżej Art. 27 oraz 28
ww. ustawy
Niezwłocznie, łącznie
z informacją o podjętych działaniach zapobiegających się szerzeniu zakażeń
Dodatnie wyniki badań w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego Diagności laboratoryjni lub inne osoby uprawnione do samodzielnej diagnostyki laboratoryjnej
Kierownicy laboratoriów diagnostycznych  zapewniają warunki organizacyjne
i techniczne oraz nadzorują wypełnienie obowiązku zgłaszania
Art. 29 ww. Ustawy Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu podejrzenia lub rozpoznania


JAK ZGŁASZAĆ

 1. Drogą pocztową, w kopertach opatrzonych symbolem „ZLK” lub „ZLB” lub „dane wrażliwe” lub „dokumentacja medyczna”.
 2. Bezpośrednio do PSSE, za pokwitowaniem, w kopertach opatrzonych symbolem „ZLK” lub „ZLB” lub „dane wrażliwe” lub „dokumentacja medyczna”.
 3. Elektronicznie w sposób zaszyfrowany – instrukcja tutaj


DRUKI ZGŁOSZEŃ (DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W NAZWĘ)

DRUKI ZGŁOSZEŃCZEGO DOTYCZY
ZLK – 1 Podejrzenie lub rozpoznanie zakażeń i chorób zakaźnych za wyjątkiem zgłaszanych na drukach ZLK-2, ZLK-3, ZLK-4
ZLK – 2 Podejrzenie lub rozpoznanie gruźlicy
ZLK – 3 Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK – 4 Podejrzenie lub rozpoznanie zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
ZLK – 5 Podejrzenie lub rozpoznanie zgonu z powodu zakażenie lub choroby zakaźnej (za wyjątkiem zgonu z powodu zakażenia HIV i zachorowania na AIDS)
ZLB – 1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (za wyjątkiem gruźlicy i HIV)
ZLB – 2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB – 3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

 

WARTO WIEDZIEĆ

 1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreśla potrzebę zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków podejrzeń zachorowań, bez wyników badań laboratoryjnych i innych diagnostycznych badań dodatkowych. W przypadku braku potwierdzenia podejrzenia zakażenia lub choroby zakaźnej, zgłoszonej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, lekarz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 2. Zgłoszenia tego samego przypadku podejrzenia/ rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej przez dwóch lekarzy (z tego samego lub różnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą) nie stanowi z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, żadnego problemu z zakresu epidemiologii i statystyki.
 3. Kto nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia, zgodnie z art. 52 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny.
 4. Kierując się ekonomicznym i szybkim przekazywaniem informacji, jak również uproszczeniem systemu w zakresie przekazywania zgłoszeń, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje przekazywanie właściwych formularzy zgłoszeń w sposób elektroniczny szyfrowany. Szczegółowe zasady w tym zakresie należy ustalić z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 5. Niezależnie od zgłoszeń podejrzeń/rozpoznań chorób zakaźnych, zgonów oraz  dodatnich wyników badań laboratoryjnych, obowiązuje przekazywanie  meldunków MZ – 55 o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, zgodnie
  z rozporządzeniem Rady Ministrów. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok dany rok.

 


 • Informacje
 • środa, 02, kwiecień 2014 10:26
 • poniedziałek, 29, luty 2016 13:00

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco