W sezonie letnim 2019 r. w województwie pomorskim zewidencjonowanych i nadzorowanych jest 130 kąpielisk – 49 zlokalizowanych na wodach śródlądowych i 81 zlokalizowanych na wodach morskich.

Nadzorowane kąpieliska spełniają standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie. Kąpieliska są stale monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane. Organizatorzy realizują wymagania w zakresie kontroli wewnętrznej dającej możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych czynników mogących wpływać na zmianę jakości wody w kąpielisku i podejmowania tym samym odpowiednich czynności mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu kąpiących się. Bieżąca ocena jakości wody na kąpieliskach znajduje się na stronie serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

Poza kąpieliskami, w województwie pomorskim funkcjonują miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, na których utworzenie, rada gminy, w drodze uchwały, wyraziła zgodę (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez organizatora tego miejsca). Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Informacja o aktualnie organizowanych miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli :