Zalecenia higieniczne dla rolników / plantatorów owoców miękkich (truskawki, maliny, porzeczki, borówki) w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń mikrobiologicznych owoców na etapie zbioru.

1. Woda stosowana do podlewania nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi.

2. Do nawożenia płodów rolnych nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być one źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, które mogą utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy.

3. Pracownicy podczas zbioru muszą mieć zapewniony dostęp do toalet znajdujących się na plantacji lub w pobliżu, np. w domach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych. Toalety powinny być:

  • umieszczone w niewielkiej odległości od plantacji,
  • w wystarczającej ilości dla zatrudnionych zbieraczy,
  • tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,
  • utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz papierowe ręczniki),
  • myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

4. Zatrudnieni pracownicy przed wejściem na pole, po wyjściu z toalety muszą mieć możliwość umycia rąk mydłem w czystej, bieżącej wodzie i higienicznego ich osuszenia.

5. Osoby z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka nie mogą przystąpić do pracy.

6. Wyposażenie, sprzęt i opakowania stosowane podczas zbioru powinny być czyste.

7. Pracownicy powinni posiadać czystą odzież.

8. Na plantacji nie powinny przebywać osoby nieupoważnione, w tym dzieci.

9. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie higieniczno – sanitarnym.

10. Należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że wszyscy rolnicy / plantatorzy owoców (np. jabłka, gruszki, śliwki), w tym owoców miękkich a także warzyw (np. ziemniaki, buraki, ogórki, pomidory, seler, por, marchew) oraz zbóż wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy tj. do zakładów produkcji żywności, do skupu owoców lub do sklepu czy do stołówki w ramach dostaw bezpośrednich mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów nadzorowanych przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64).

W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów w powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

document Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (182 KB)

Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ma obowiązek nałożyć karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 5000 zł, zgodnie z art. 104 i art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.