Podstawowym zadaniem Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy on do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

Nasza działalność wykazywać będzie odpowiednią jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełni wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przynosząc maksymalne korzyści społeczeństwu.

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku deklaruje

 • Laboratorium nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności i rzetelności jego działalności badawczej.
 • Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz ich wyników.
 • Laboratorium nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki badań.
 • Deklaruję zaangażowanie i pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Polskiego Centrum Akredytacji.
 • W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości.
 • Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań akredytacyjnych.

 

Dział Laboratoryjny zobowiązuje się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom.

 

Realizacja celu systemu zarządzania jakościowego, gwarantująca wysoki poziom jakości badań zapewniona jest przez:

 • wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi metodami spełniającymi wymagania klienta;
 • przekazywanie klientowi informacji umożliwiającej mu diagnostykę rzeczywistej sytuacji oraz podejmowanie adekwatnych do niej działań (np. dotyczących ochrony człowieka, środowiska i mienia), zapobieganie szkodom albo doskonalenie wyrobów;
 • terminowe przygotowanie sprawozdań względnie orzeczeń zawierających wszystkie informacje potrzebne klientom, przedstawione w sposób obiektywny, przejrzysty i zrozumiały;
 • rozpoznanie i eliminację niebezpieczeństw zaistnienia niezgodności z systemem zarządzania;
 • wysoką wiarygodność wyników, które oddają charakter zadania, spełniają wymagania uzgodnione ze zleceniodawcą i przyniosą mu maksymalne korzyści;
 • ustawiczne szkolenie pracowników Działu Laboratoryjnego;
 • właściwe reagowanie na skargi klientów i uwagi organów kontrolujących;
 • stosowanie metod gwarantujących powtarzalność wyników;
 • ciągłe doskonalanie systemu zarządzania
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

 

Polityka jakości realizowana jest przez personel Działu Laboratoryjnego który:

 • zna i rozumie dokumenty opisujące system zarządzania i stosuje je w praktyce oraz jest świadomy istoty i ważności swoich działań w osiąganiu celów jakościowych;
 • dysponuje odpowiednią wiedzą, podnosi swoje kwalifikacje i jest odpowiednio szkolony na nowoczesnym sprzęcie;
 • stosuje prawidłowo metody badań, podlegające ciągłemu nadzorowi;
 • działa bezstronnie i niezależnie, jest wolny od nacisków handlowych i finansowych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość pracy;
 • badania realizuje terminowo i po właściwych kosztach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach (ustawy, rozporządzenia, normy);
 • przestrzega prawa klienta, zachowanie poufności i prawa do reklamacji.

 

Prowadzona polityka jakości uwzględnia aspekty bezpieczeństwa ludzkiego oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka tj. przyrody i jej zasobów.

 

Dyrektor WSSE
w Gdańsku
Tomasz Augustyniak