Przed wprowadzeniem do obrotu suplementu diety należy dokonać rejestracji lub zatwierdzenia zakładu zgodnie z art. 61, 62, 63 ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów należy złożyć we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów powinni złożyć przedsiębiorcy, którzy zamierzają otworzyć sklep (sprzedaż stacjonarna) lub zamierzają wprowadzać do obrotu suplementy diety, żywność dedykowaną  sportowcom lub żywność ogólnego spożycia np. w klubach sportowych i w siłowniach. Po kontroli zakładu, właściwy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o zatwierdzeniu zakładu/warunkowym zatwierdzeniu zakładu.

W przypadku zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet (strony internetowe) zatwierdzanie nie jest wymagane. Wystarczy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli, na podstawie którego państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Rozpoczęcie działalności jest możliwe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia lub rejestracji zakładu (decyzja) oraz wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do 5000 zł.

W przypadku rezygnacji z prowadzenia działalności przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej. Wniosek składany jest do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ww. wnioski są załącznikami do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 roku, poz. 730). Wnioski dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie www.wsse.gda.pl.