Zasady wprowadzania do obrotu suplementów diety określają przepisy art. 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. [Dz. U. z 2018 r. poz. 1951]

Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplement diety jest zobowiązany powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powiadomienie o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementu diety po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego poprzez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza. Dostęp do elektronicznego formularza można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl. Jeśli dokument elektroniczny nie zawiera podpisu elektronicznego należy również dokonać powiadomienia w formie pisemnej na formularzu według wzoru zawartego w załączniku I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2011 nr 80, poz. 437).

Szczegółowe wymagania odnośnie informacji, które należy zamieścić w powiadomieniu określa art. 29 ust. 2 ustawy. Należy m.in. podać nazwę produktu, jego postać, ilościowy i jakościowy skład produktu, a także wzór etykiety w języku polskim.

Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane z rejestru są publicznie dostępne z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Istnieje więc możliwość sprawdzenia czy dany suplement diety został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na stronie https://rejestrzp.gis.gov.pl/.

Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu, znakowaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne).

W myśl art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) [Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 – 63 ze zm.] informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd oraz nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób bądź też odwoływać się do takich właściwości. Ponadto zgodnie z art. 52a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia środki spożywcze mogą być znakowane oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu 1924/2006.

Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii. W przypadku żywności oferowanej do sprzedaży na odległość odpowiedzialność za przekazanie obowiązkowych informacji na temat żywności spoczywa na właścicielu strony internetowej.

Za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania suplementów diety, w tym prezentacji i reklamy, zgodnie z art. 104 ust. 1. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, grozi kara pieniężna nakładana w formie decyzji przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.