Zasady wprowadzania do obrotu suplementów diety określają przepisy art. 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. [Dz. U. z 2015 r. poz. 594]

Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplement diety jest zobowiązany powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powiadomienie o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementu diety po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego poprzez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza. Dostęp do elektronicznego formularza można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl.

Jeśli dokument elektroniczny nie zawiera podpisu elektronicznego należy również dokonać powiadomienia w formie pisemnej na formularzu według wzoru zawartego w załączniku I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach (Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 830) opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Szczegółowe wymagania odnośnie informacji, które należy zamieścić w powiadomieniu określa art. 29 ust. 2 ustawy. Należy m.in. podać nazwę produktu, jego postać, ilościowy i jakościowy skład produktu, a także wzór etykiety w języku polskim.

Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane z rejestru są publicznie dostępne z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Istnieje więc możliwość sprawdzenia czy dany suplement diety został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na stronie www.gis.gov.pl Departament Żywności Prozdrowotnej, zakładka rejestr produktów.

Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu, znakowaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne).

“W myśl art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) [Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 – 63 ze zm.] informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, oraz nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób bądź też odwoływać się do takich właściwości. Ponadto zgodnie z art. 52a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia środki spożywcze mogą być znakowane oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu 1924/2006.

Za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania suplementów diety, w tym prezentacji i reklamy, zgodnie z art. 104 ust. 1. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, grozi kara pieniężna nakładana w formie decyzji przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Opracowała:
st. asystent Aleksandra Rogowicz


  • Suplementy diety
  • czwartek, 12, grudzień 2013 01:06
  • środa, 09, marzec 2016 08:47

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco