ZADANIA ODDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH:

 • koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego przez podmioty w zakładach, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym;
 • koordynowanie i udział w realizacji „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w województwie pomorskim;
 • udział w zbieraniu danych, przekazywaniu powiadomień i informacji oraz w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w ramach sieci RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach) oraz w ramach systemu RAPEX (o niebezpiecznych produktach kosmetycznych);
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni na podstawie art. 4 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • nakładanie kar pieniężnych w formie decyzji na przedsiębiorców branży spożywczej na wniosek Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych;
 • wydawanie zaświadczeń eksportowych dla producentów kosmetyków;
 • sporządzanie sprawozdań opisowych, statystycznych, ocen w zakresie stanu sanitarnego województwa pomorskiego oraz bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków;
 • udział w opracowywaniu przyczyn zbiorowych zatruć pokarmowych;
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Gdyni;
 • współpraca z innymi organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • udzielanie informacji konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej działalności;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • sprawowanie nadzoru nad powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.