Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają:

  • art.15 ust.1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.1783),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).

Kiedy ekshumacja jest dopuszczalna?

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i powinna być przeprowadzana we wczesnych godzinach rannych. O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który sprawuje  nadzór nad ekshumacją.

Kto może żądać przeprowadzenia ekshumacji?

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok po uzyskaniu zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć stosowny wniosek (bezpłatny) do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze względu na miejsce ekshumacji.

document Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków (plik do pobrania) (20 KB)
 
O zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji może wystąpić uprawniony członek rodziny osoby zmarłej, po uzgodnieniu ze wszystkimi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017, poz. 912.), przyznaje prawo do pochowania zwłok, a mianowicie: 1) pozostały małżonek, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok są udzielane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.