Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W związku z powyższym, właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa pomorskiego, każdego roku dokonują zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody, na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane laboratoria.

pdf Laboratoria uprawnione do badania wody (602 KB)