ZADANIA ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ:

  • koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nad jakością wód kąpielisk oraz nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej;
  • sprawowanie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym (w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wód kąpielisk, w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej);
  • gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk;
  • sporządzanie ocen stanu sanitarnego terenów, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, kąpielisk, opracowań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia;
  • wydawanie ocen i komunikatów dotyczących stanu sanitarno-higienicznego województwa;
  • prowadzenie i aktualizowanie w sezonie letnim serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanych kąpielisk;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej;
  • sprawowanie nadzoru nad powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej.