PREKURSORY KATEGORII 2

PREKURSORY KATEGORII 3

Podkategoria 2A

bezwodnik kwasu octowego

Podkategoria 2B

kwas antranilowy
kwas fenylooctowy
piperydyna
nadmanganian potasu

aceton
eter dietylowy
keton metylowo-etylowy (butanon)
kwas siarkowy (VI)
kwas chlorowodorowy
toluen

sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

sole substancji wymienionych w tej kategorii, nie będące solami kwasu siarkowego (VI) i kwasu chlorowodorowego), w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

Nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu - poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Rozporządzenia (WE) 273/2004 i Rozporządzenia (WE) 111/2005 oraz wydawania pozwoleń - na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Rozporządzeniu (WE) 273/2004 i Rozporządzeniu (WE) 111/2005.