Bezpieczeństwo chemiczne - to takie stosowanie substancji chemicznych, które eliminuje lub przynajmniej w dużym stopniu ogranicza szkodliwe ich działanie na człowieka, zarówno w pracy, jak i poza pracą, oraz szkodliwe ich działanie na środowisko, do poziomu, który można zaakceptować. Podstawowym warunkiem podjęcia działań w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego jest wiedza o zagrożeniach, według zasady : "lepiej zapobiegać, niż naprawiać" informację o zagrożeniach należy uzyskać przed rozpoczęciem stosowania substancji/mieszanin chemicznych obowiązek uzyskania wiedzy o zagrożeniach spoczywa na osobach wprowadzających substancję/mieszaninę do obrotu.

Charakterystyka szkodliwego działania substancji lub mieszaniny chemicznej, przekazana w przypadku substancji i mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie w postaci odpowiedniego oznakowania na etykiecie oraz karty charakterystyki, powinna służyć ich odbiorcom do podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, a w szczególności do unikania zagrożeń. 

Ewentualne działania organów administracji podejmowane są na podstawie szerszej informacji, obejmującej sposób oraz zakres stosowania substancji lub mieszaniny, co pozwala na ocenę ryzyka pojawienia się szkodliwych zmian w zdrowiu człowieka lub w środowisku w związku z ich konkretnymi zastosowaniami. 

Wielkość ryzyka z jednej strony zależy od nieodłącznie związanych z substancją chemiczną, nieusuwalnych zagrożeń, takich jak np. toksyczność czy rakotwórczość substancji, a z drugiej strony od spodziewanej wielkości lub powszechności narażenia, określających możliwość urzeczywistnienia się tych zagrożeń. 

Jeżeli oszacowany poziom ryzyka przekroczy poziom społecznie akceptowany, władze państwa mają obowiązek podjęcia decyzji zmierzających do wyeliminowania lub obniżenia ryzyka, poprzez ograniczenia w ich stosowaniu. 

Ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia ograniczenia stosowania substancji chemicznej jest jednak zwykle uwarunkowana dokonaniem porównań pomiędzy spodziewanymi skutkami szkodliwymi, a korzyściami ekonomicznymi, wynikającymi z takich zastosowań substancji chemicznej.