Zawartość karty charakterystyki - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 29.05.2015, Nr L 132/8)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji:

NR SEKCJI

TYTUŁ

ZAWARTOŚĆ

SEKCJA 1

Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikator produktu

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2

Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Elementy oznakowania

Inne zagrożenia

SEKCJA 3

Skład/informacja o składnikach

Substancje

Mieszaniny

SEKCJA 4

Środki pierwszej pomocy

Opis środków pierwszej pomocy

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5

Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Szczególne zastosowanie(a) końcowe

SEKCJA 8

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli

Kontrola narażenia

SEKCJA 9

Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Inne informacje

SEKCJA 10

Stabilność i reaktywność

Reaktywność

Stabilność chemiczna

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Warunki, których należy unikać

Materiały niezgodne

Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11

Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12

Informacje ekologiczne

Toksyczność

Trwałość i zdolność do rozkładu

Zdolność do bioakumulacji

Mobilność w glebie

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13

Postępowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14

 Informacje dotyczące transportu

Numer UN (numer ONZ)

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Grupa pakowania

Zagrożenia dla środowiska

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16

Inne informacje