CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM PRACY

OZNAKOWANIE

Opakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz niektórych mieszanin wprowadzanych do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane.

(Artykuł 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin)

  1. Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy:

a) nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców;

b)  nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu;

c)  identyfikator produktu szczegółowo określony w art. 18;

d)  piktogramy określające rodzaj zagrożenia;

e)  hasło ostrzegawcze;

f)   zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;

g)  odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności;

h)  sekcję zawierającą informacje uzupełniające – jeżeli dotyczy.

  1. Etykietę sporządza się w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej.

Oznakowanie opakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie ma odpowiednie wymiary zależne od pojemności opakowania. Dla substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowanie opakowania powinno być sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o języku polskim. Na opakowaniach substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie nie wolno umieszczać oznaczeń wskazujących, że taka substancja lub taka mieszanina nie są niebezpieczne.