PYŁ DREWNA TWARDEGO - czynniki rakotwórcze

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286), wprowadziło liczne zmiany m. in. poszerzyło wykaz o nowe substancje chemiczne wraz z wartościami dopuszczalnych stężeń, wprowadziło zmiany wartości dopuszczalnych stężeń dla substancji chemicznych, wprowadziło jeden wykaz: „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”.

Jedną z ważnych zmian wprowadzonych w nowym rozporządzeniu jest ustalenie wartości NDS dla pyłów drewna frakcja wdychalna 3 mg/m3.

Przyjęcie tej wartości, bez podziału na drewna twarde i miękkie, jest pewnym kompromisem między dotychczas obowiązującymi wartościami NDS dla pyłów drewna, z wyjątkiem pyłów dębu i buku - 4 mg/m3, oraz dla pyłów dębu i buku - 2 mg/m3.

W Polsce pyły drewna twardego (w tym buku i dębu) są uznane za czynnik rakotwórczy. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117), w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (zał. nr 1) określono prace związane z narażeniem na pył drewna.

Ze względu na fakt, że nie tylko pyły drewna twardego wykazują działanie: rakotwórcze, mutagenne i pylicotwórcze, konieczna będzie zmiana w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Do momentu wprowadzenia zmian tego wykazu należy zgłaszać tylko prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.