Pracodawca ma obowiązek zapewnić techniczne, organizacyjne i indywidualne środki ochrony pracowników, a w szczególności obowiązany jest m.in. do:

 • unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika,
 • ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
 • stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym oraz innych znaków ostrzegawczych,
 • projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy,
 • stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • zapewnienia pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, a także środków higieny osobistej  oraz, jeżeli to konieczne, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych,
 • zapewnienia pracownikom w pierwszej kolejności odpowiednich środków ochrony zbiorowej (m.in. wentylacja, ograniczenie dostępu do niektórych pomieszczeń). W przypadku, gdy nie są one wystarczające wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz ich przechowywanie w wyraźnie oznaczonym miejscu,
 • zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności, niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym,
 • zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków  i napojów w wydzielonych pomieszczeniach,
 • przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne,
 • zapewniania pracownikom systematycznego szkolenia z zakresu problematyki zawodowego narażenia na czynniki biologiczne,
 • poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia,
 • dostarczenia pracownikom aktualnych pisemnych instrukcji postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym, w tym również instrukcji dotyczących postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego oraz niezwłoczne poinformowanie wszystkich pracowników narażonych w wyniku awarii lub wypadku o tym zdarzeniu,
 • podjęcia natychmiastowych działań mających na celu likwidację przyczyn i skutków zaistniałej awarii lub wypadku,
 • zgłaszania awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego, w zależności od jego rodzaju, do właściwych jednostek służby medycyny pracy oraz właściwego inspektora sanitarnego,
 • sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia.