Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy zagrożenia 3 lub 4

Prowadzony w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględnia w szczególności informacje dotyczące:

  • liczby pracowników wykonujących te prace,
  • wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  • imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy zagrożenia 3 lub 4

Prowadzony w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględnia w szczególności informacje dotyczące:

  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
  • awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
  • liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.