Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

 • Posiadanie odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi lub złożenie informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest),
 • Przeszkolenie pracowników oraz osób kierujących pracami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • Plan usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmujący:
  • identyfikację azbestu,
  • zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,
 • Niezbędne wyposażenie oraz zabezpieczenia pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,
 • Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania poprzez:

  • odizolowanie obszaru prac poprzez zastosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,
  • umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych: „Uwaga! Zagrożenie azbestem” lub „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”,
  • zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,
  • stosowanie zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego, przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,
 • Prowadzenie prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:
  • nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
  • demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek ich uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe,
  • odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 • Odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest i wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i ochrony przed narażeniem na pył azbestowy,
 • Oznakowanie odpadów zawierających azbest,
 • Aktualne badania i pomiary stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy,
 • Przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu,
 • Wstrzymanie prac i niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań (w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu),
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego,
 • Występowanie innych czynników rakotwórczych na stanowiskach pracy, na których występuje narażenie na pył azbestowy,
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stosownie do rodzaju i poziomu narażenia:

  •  wykonanie odzieży roboczej z materiału uniemożliwiającego przenikanie pyłu azbestu oraz jest łatwa w czyszczeniu,
  • wymienianie po każdej zmianie roboczej lub w przypadku odczuwalnego wzrostu oporów oddychania środków ochrony układu oddechowego jednorazowego użytku,
  • zmianie elementów filtrujących środków ochrony układu oddechowego po wyjściu ze strefy zanieczyszczonej pyłem azbestu,
 • Odpowiednie oczyszczanie i przechowywanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na działanie azbestu,
 • Odpowiednie pakowanie i oznakowanie odzieży zanieczyszczonej pyłem azbestu przeznaczonej do prania,
 • Przestrzeganie zakazu spożywania posiłków, picia napojów, palenia tytoniu, przechowywania rzeczy osobistych oraz przebywania bez uzasadnionej potrzeby w miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu,
 • Prowadzenie rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Coroczne przekazywanie właściwemu PWIS informację o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (według obowiązującego wzoru),
 • Aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (pracownicy narażeni na kontakt z azbestem),
 • Dodatkowe badania stanu zdrowia pracownika i weryfikacja oceny narażenia zawodowego (w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia zawodowego na działanie azbestu).