• Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający:
  • wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje chemiczne i ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny,
  • wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania,
  • uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet,
  • określenie rodzaju substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powodujących narażenie,
  • określenie drogi i wielkości narażenia oraz czasu jego trwania,
  • rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia
 • Przekazywanie właściwemu PWIS informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - według obowiązującego wzoru
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający:
  • datę wpisu do rejestru
  • imię, nazwisko pracownika oraz jego stanowisko pracy
  • numer PESEL, a przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 • Wykonywanie badań i pomiarów czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Właściwe oznakowanie stanowisk pracy, opakowań, zbiorników i instalacji zawierającej substancję chemiczną, mieszaninę lub czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie:
  • ryzyka dla zdrowia wynikającego z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia narażenia
  • wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia
  • konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej
  • działań zapobiegających wypadkom oraz koniecznych do podjęcia przez pracowników, podczas działań ratowniczych oraz wypadków
 • Stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających pracowników przed nadmiernym narażeniem na działanie czynników rakotwórczych
 • Informowanie (na bieżąco) pracowników i ich przedstawicieli:
  • o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • w przypadkach narażenia powstałego w wyniku awarii i innych zakłóceń procesu technologicznego lub w wyniku podejmowanych prac remontowych, konserwacyjnych i w innych okolicznościach – o przyczynach powstałego narażenia oraz o środkach zapobiegawczych, jakie już zostały lub będą podjęte w celu poprawy sytuacji
 • Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy (dla pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym),
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby pracowników mających kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Zaopatrzenie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej,
 • Wprowadzenie zakazu spożywania posiłków i napojów w miejscach kontaktu z czynnikami rakotwórczymi,
 • Wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach kontaktu z czynnikami rakotwórczymi,
 • Określenie zasad postępowania w razie powstania nieprzewidzianych sytuacji powodujących zagrożenie dla pracowników (instrukcje stanowiskowe bhp).