• Pomiary wielkości charakteryzujących hałas i drgania mechaniczne,
 • Działania zmniejszające ryzyko zawodowe w przypadku przekroczeń wartości progów działania,
 • Ocena, dokumentowanie i aktualizacja ryzyka zawodowego w zakresie hałasu i drgań mechanicznych, uwzględniająca:
  • poziom i rodzaj narażenia,
  • czas trwania narażenia, w tym czas pracy w godzinach nadliczbowych, oraz obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy,
  • wartości NDN oraz wartości progów działania (dla hałasu lub drgań mechanicznych),
  • skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników (w tym należących do grup szczególnego ryzyka),
  • skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi,
  • informacje dotyczące poziomu emisji hałasu lub drgań mechanicznych, dostarczone przez producenta środków pracy,
  • informacji uzyskiwanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
  • dostępność środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi o odpowiedniej charakterystyce tłumienia,
  • pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z oddziaływań drgań mechanicznych na środki pracy lub miejsce pracy, takich jak zakłócenia stabilności konstrukcji lub złączy, utrudnione operowanie elementami sterowniczymi, nieprawidłowości w odczytach wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej,
  • wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych,
 • Program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas (w przypadku przekroczenia NDN) i drgania mechaniczne (w przypadku przekroczenia progu działania), uwzględniający:
  • unikanie procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas/drgania mechaniczne i zastępowanie ich innymi, stwarzającymi mniejsze narażenia,
  • dobieranie środków pracy przeznaczonych do wykonywania pracy w narażeniu na hałas/ drgania mechaniczne, zaprojektowanych pod względem ergonomicznym, o możliwie najniższym poziomie emisji hałasu/drgań mechanicznych,
  • ograniczenie narażenia na hałas/drgania mechaniczne środkami technicznymi,
  • projektowanie miejsc pracy i rozmieszczenie miejsc pracy umożliwiający izolację od źródeł hałasu lub drgań mechanicznych oraz ograniczający jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł na pracownika,
  • konserwowanie środków pracy, obiektów budowlanych, urządzeń i układów izolujących i tłumiących hałas lub drgania mechaniczne oraz innych środków ochrony zbiorowej,
  • informowanie i szkolenie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami pracy,
  • ograniczenie czasu i poziomu narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas / drgania mechaniczne przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie skróconego czasu pracy lub przerwy w pracy i rotacji na stanowiskach pracy,
 • Postępowanie w przypadku, gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z  narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków organizacyjno – technicznych:
  • udostępnienie środków ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają progi działania,
  • udostępnienie środków ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzór nad prawidłowością ich stosowania jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN,
 • Oznaczenie znakami bezpieczeństwa miejsc pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN oraz wydzielenie strefy z takimi miejscami i ograniczenie do nich dostępu,
 • Zapewnienie pracownikom rękawic ochronnych (narażonym na działanie drgań miejscowych) i odzieży ochronnej (narażonym na działanie drgań ogólnych), gdy wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne przekraczają wartości progów działania oraz występuje konieczność ochrony przed zimnem i wilgocią,
 • Dobór środków ochronnych oraz podjęcie działań zapobiegawczych, w razie stwierdzenia narażenia indywidualnego na hałas lub drgania mechaniczne powyżej wartości NDN, pozwalających uniknąć ponownego wystąpienia narażenia indywidualnego przekraczającego wartości NDN.