• Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny, uwzględniająca:
  • niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego,
  • dane z kart charakterystyk substancji chemicznych i ich mieszanin,
  • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia,
  • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy (jeżeli zostały ustalone),
  • wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym (jeżeli zostały ustalone),
  • efekty działań zapobiegawczych,
  • wyniki oceny stanu zdrowia pracowników (jeżeli została przeprowadzona),
  • warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników,
 • Eliminacja lub ograniczenie do minimum ryzyka zawodowego wynikającego z pracy z czynnikiem chemicznym stwarzającym zagrożenie,
 • Ograniczanie ryzyko zawodowe do minimum (jeśli nie jest możliwe uniknięcie stosowania czynnika) poprzez:
  • eliminację uwalniania do środowiska pracy,
  • ograniczenie uwalniania do środowiska pracy,
  • stosowanie środków ochrony zbiorowej,
  • stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Działania zmierzające do zlikwidowania przekroczenia w przypadku przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynnika chemicznego,
 • Procedury działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w przypadku obecności w miejscu pracy czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie wypadku lub awarii,
 • Monitoring biologiczny obejmujący pomiar stężenia ołowiu we krwi (w przypadku  narażenia w środowisku pracy na ołów i jego związki nieorganiczne).