• Ocena ryzyka zawodowego w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, zawierająca:
  • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,
  • rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • informację dotyczącą potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
  • informację dotyczącą stwierdzonej choroby zawodowej, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia (jeżeli występują), zawierający następujące, niezbędne informacje:
  • liczbę pracowników wykonujących te prace,
  • wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  • imię, nazwisko, stanowisko oraz telefon kontaktowy pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ,
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia (jeżeli występują), zawierający następujące, niezbędne informacje:
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • stopień zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
  • awarie i wypadki związane z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • wynik przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
  • liczba pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • imię, nazwisko, stanowisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony zbiorowej,
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej, przechowywanych w wyraźnie oznakowanym miejscu,
 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach,
 • Zapewnienie pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, środków higieny osobistej, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych (w przypadku konieczności ich stosowania),
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków hermetyczności oraz innych znaków ostrzegawczych,
 • Stosowanie znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym,
 • Plan postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia (jeżeli występują),
 • Badania na obecność szkodliwego czynnika biologicznego (tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne),
 • Warunki bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników,
 • Procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, dotyczące:
  • pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego,
  • dezynfekcji,
  • bezpiecznego usuwania i postępowania ze skażonymi odpadami,
  • postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego,
  • postępowania w razie narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 lub 4 zagrożenia (jeżeli występują),
 • Warunki odkażania, czyszczenia, niszczenia (w razie konieczności) odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym,
 • Szkolenia dla pracowników mających kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym,
 • Poinformowanie właściwego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego do celów naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych, w przypadku:
  • co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia,
  • gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy (nie dotyczy laboratoriów diagnostycznych, dla szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 4 grupy zagrożenia),
  • każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia oraz poinformowanie właściwych jednostek służby medycyny pracy (nie dotyczy laboratoriów),
  • zaistniałego zachorowania lub zgonu pracownika, wskutek narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy,
 • Zaproponowanie uodpornienia przy użyciu dostępnych szczepionek (w przypadku pracowników wykonujących prace związane z narażeniem na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 lub 4 zagrożenia),
 • Przypadki powierzania prac związanych z narażeniem na kontakt z czynnikami biologicznymi grupy 3 lub 4 pracownikom nieuodpornionym przy użyciu dostępnych szczepionek.