• Aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych,
 • Prowadzony na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w pełnym zakresie ich występowania,
 • Wpisywane na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego do karty badań i pomiarów,
 • Stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych normatywów higienicznych,
 • Podejmowane działania zapobiegawcze w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami normatywów higienicznych,
 • Informowanie pracowników o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych (w tym udostępnianie ich pracownikom),
 • Wykonywanie badań środowiskowych przez właściwe laboratoria,
 • Uprawnienia do wykonywania badań lekarza wykonującego badania profilaktyczne pracowników,
 • Aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (wszyscy zatrudnieni pracownicy),
 • Wykonywanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami,
 • Prowadzony na bieżąco rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej,
 • Bieżące usuwanie ze stanowisk pracy odpadów produkcyjnych,
 • Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń do pracy,
 • Stanowiskowe instrukcje bhp zawierające niezbędne informacje,
 • Dostępność instrukcji bhp dla pracowników,
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego w zakładzie,
 • Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz zasady ochrony przed zagrożeniami,
 • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego na danym stanowisku,
 • Znaki nakazujące stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (w przypadku stanowisk pracy, na których występuje taka konieczność/zagrożenia),
 • Zapewnienie pracownikom środków higieny osobistej, których rodzaj i ilość jest dostosowana do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach,
 • Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych odpowiednich do liczby pracowników i rodzaju prowadzonej działalności,
 • Stan sanitarny i techniczny pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • Otrzymywanie ze względów profilaktycznych odpowiednich posiłków i napojów (w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych),
 • Zapewnienie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.