• Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
 • Aktualny spis stosowanych substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie,
 • Karty charakterystyki dla każdej posiadanej/stosowanej substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie,
 • Karty charakterystyki dla mieszanin chemicznych niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne, dla których istnieje obowiązek dostarczenia karty charakterystyki,
 • Oznakowanie w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację substancji chemicznych i/lub ich mieszanin,
 • Stosowanie niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie substancji chemicznych (mieszanin lub wyrobów je zawierających) wymienionych w Załączniku XVII rozporządzenia REACH, podlegających ograniczeniom lub zakazom,
 • Stosowanie, spełniających warunki ograniczenia, niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie substancji chemicznych (mieszanin lub wyrobów je zawierających) wymienionych w Załączniku XVII rozporządzenia REACH,
 • Stosowanie substancji (lub  mieszanin je zawierających) wymienionych w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH,  podlegających procedurze udzielania zezwoleń,
 • Dostęp pracowników stosujących substancje chemiczne i/lub mieszaniny do informacji zawartych w ich kartach charakterystyki,
 • Wdrożenie zalecanych środków kontroli ryzykiem, które określono w dostarczonych kartach charakterystyki
 • Dostępność instrukcji bhp/stanowiskowych (uwzględniających informacje zawarte w kartach charakterystyki),
 • Środki ochrony indywidualnej (zapewnienie i stosowanie),
 • Zapewnienie pracownikom środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • Zainstalowanie natrysków ratunkowych do obmycia całego ciała oraz oddzielnych natrysków do przemywania oczu w pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi,
 • Przechowywanie w miejscach i opakowaniach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych substancji chemicznych i/lub ich mieszanin,
 • Przechowywania substancji chemicznych i/lub ich mieszanin w sposób zgodny z zasadami zawartymi w karcie charakterystyki,
 • Odpowiednie pomieszczenia i urządzenia oraz opakowania, w których stosuje się / przechowuje się niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny,
 • Wywieszenie w magazynach niebezpiecznych substancji chemicznych i/lub ich mieszanin instrukcje określające ich sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu oraz zapoznanie z ich treścią pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
 • Odpowiedni stan techniczny opakowań zawierających substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny uniemożliwiający wydostanie się zawartości opakowania na zewnątrz podczas normalnego użytkowania,
 • Nie posiadanie cech opakowań służących do środków spożywczych przez pojemniki i opakowania substancji/mieszanin chemicznych,
 • Stosowanie w sposób racjonalny oraz zgodny z zaleceniami na etykiecie i ulotce informacyjnej produktu biobójczego.