• Rejestracja wstępna i rejestracja substancji,
 • Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych,
 • Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie, wytwarzanej lub sprowadzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dostępność kart charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin niebezpiecznych/substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
 • Przekazywanie kart charakterystyk odbiorcom substancji chemicznych lub mieszanin chemicznych,
 • Stosowanie niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie substancji chemicznych (mieszanin lub wyrobów je zawierających) wymienionych w Załączniku XVII rozporządzenia REACH, podlegających ograniczeniom lub zakazom,
 • Stosowanie, spełniających warunki ograniczenia, niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie substancji chemicznych (mieszanin lub wyrobów je zawierających) wymienionych w Załączniku XVII rozporządzenia REACH,
 • Stosowanie substancji (lub  mieszanin je zawierających) wymienionych w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH,  podlegających procedurze udzielania zezwoleń,
 • Przechowywanie w miejscach i opakowaniach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych substancji chemicznych i/lub ich mieszanin,
 • Przechowywania substancji chemicznych i/lub ich mieszanin w sposób zgodny z zasadami zawartymi w karcie charakterystyki,
 • Odpowiednie pomieszczenia i urządzenia oraz opakowania, w których stosuje się / przechowuje się niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny,
 • Wywieszenie w magazynach niebezpiecznych substancji chemicznych i/lub ich mieszanin instrukcje określające ich sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu oraz zapoznanie z ich treścią pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
 • Odpowiedni stan techniczny opakowań zawierających substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny uniemożliwiający wydostanie się zawartości opakowania na zewnątrz podczas normalnego użytkowania.