Ocena karty charakterystyki substancji/mieszaniny

 • Język sporządzenia karty charakterystyki (polski),
 • Bieżące aktualizowanie,
 • Układ karty (zgodny z załącznikiem II Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
 • Zgodność identyfikatora produktu substancji/mieszaniny z oznakowaniem,
 • Zidentyfikowane i odradzane zastosowanie substancji/mieszaniny,
 • Dane dostawcy karty charakterystyki,
 • Numer telefonu alarmowego oficjalnego organu doradczego i/lub numer telefonu alarmowego służb powiadamianych w nagłych przypadkach,
 • Identyfikacja zagrożeń w sekcji 2 karty charakterystyki,
 • Klasyfikacja wynikająca z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w rozporządzeniu (WE) 1272/2008 (CLP),
 • Dokonanie rozróżnienia między mieszaninami zaklasyfikowanymi jako niebezpieczne, a mieszaninami, które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne,
 • Podanie najważniejszych szkodliwych skutków działania na zdrowie człowieka i na środowisko wynikające z właściwości substancji lub mieszaniny w sposób, który pozwoli użytkownikom nieprofesjonalnym określić zagrożenia związane z substancją/mieszaniną,
 • Podanie elementów oznakowania,
 • Podanie piktogramów określających rodzaje zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaje zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności
 • Podanie innych zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę np. właściwości PBT lub vPvB,
 • Podanie w sekcji 3. karty charakterystyki, właściwej tożsamości chemicznej głównego składnika oraz wszelkich dodatków stabilizujących lub poszczególnych składników mających wpływ na klasyfikację,
 • Podanie numeru rejestracji nadanego na mocy art. 20 ust. 3 rozporządzenia REACH,
 • Klasyfikacja składników mieszaniny (dla substancji, dla których na poziomie Wspólnoty ustalono zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie, obowiązuje zgodność podanej w karcie klasyfikacji tych substancji z danymi zawartymi w wykazie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 1272/2008),
 • Podanie przedziałów zawartości składników w mieszaninie umożliwiające jednoznaczne określenie wkładu poszczególnej substancji do oceny zagrożeń dla zdrowia lub środowiska związanych z tą mieszaniną,
 • Podanie klasyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasami zagrożeń i kodami, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia przyporządkowanymi zgodnie z zagrożeniami wynikającymi z właściwości fizycznych substancji, zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska (dla składników mieszaniny),
 • Podanie nazw i numerów WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (dla składników mieszaniny)
 • Informacje:
   • dotyczące środków pierwszej pomocy,
   • dotyczące postępowania w przypadku pożaru,
   • dotyczące postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,
   • dotyczące postępowania z substancją/mieszaniną i jej/jego magazynowanie,
   • kontroli narażenia (w tym NDS, NDSCh i NDSP z odwołaniem się do polskich przepisów prawnych),
   • dotyczące środków ochrony indywidualnej,
   • dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych,
   • dotyczące stabilności i reaktywności,
   • toksykologiczne,
   • ekologiczne,
   • dotyczące postępowania z odpadami,
   • dotyczące transportu,
   • o przepisach prawnych dotyczących substancji lub mieszanin,
   • o przepisach prawnych dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny,
   • dotyczące dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego,
  • dotyczące środków ochrony indywidualnej,
  • dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych,
  • dotyczące stabilności i reaktywności,
  • toksykologiczne,
  • ekologiczne,
  • dotyczące postępowania z odpadami,
  • dotyczące transportu,
  • o przepisach prawnych dotyczących substancji lub mieszanin,
  • o przepisach prawnych dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny,
  • dotyczące dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego,
 • Zawartość informacji w pkt 16 (w stosownych przypadkach) ,
 • Załączenie scenariuszy narażenia dla podanych w karcie zastosowań zidentyfikowanych,
 • Nazwa substancji/mieszaniny,
 • Przeznaczenie,
 • Dostawca substancji/mieszaniny,
 • Data sporządzenia i data aktualizacji (numer wersji),
 • Data wprowadzenia do obrotu substancji/mieszaniny.