• Informację na etykiecie dotyczące:
  • nazwy, adresy i numeru telefonu dostawcy lub dostawców,
  • nominalnej ilości tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa,
  • identyfikatora produktu,
  • zgodność identyfikatora produktu z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki,
  • piktogramów określających rodzaj zagrożenia,
  • odpowiednich haseł ostrzegawczych zgodnie z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie,
  • odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zgodnie z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie,
  • odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności,
  • podania stosownych zwrotów uzupełniających (jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie ma właściwości fizyczne lub właściwości wpływające na zdrowie)
 • Sporządzenie w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa(-w) członkowskiego, w którym substancja/mieszanina jest wprowadzana do obrotu,
 • Zastosowanie zasady pierwszeństwa dotyczące piktogramów określających rodzaj zagrożenia,
 • Zastosowanie zasady pierwszeństwa dotyczące zwrotów określających zagrożenie,
 • Zastosowanie zasady pierwszeństwa dotyczące zwrotów określających środki ostrożności,
 • Bieżące aktualizacje,
 • Trwałość przytwierdzenia etykiety i umożliwienie odczytania ich treści w poziomie, gdy pakunek jest ustawiony w typowy sposób,
 • Dobór koloru i układu etykiety w taki sposób, by piktogram określający rodzaj zagrożenia był wyraźnie widoczny,
 • Naniesienie elementów etykiety w sposób wyraźny i nieusuwalny, wyraźnie odróżniający się od tła, wielkość i odstępy między znakami umożliwiające łatwe odczytanie tych elementów,
 • Umieszczenie razem na etykiecie piktogramów określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności,
 • Umieszczenie na etykiecie razem grup zwrotów określających zagrożenie i grup zwrotów określających środki ostrożności,
 • Spełnienie szczególnych zasad dotyczących oznakowania opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych,
 • Spełnianie przez opakowania następujących wymagań:
  • konstrukcja opakowania nie pozwala na wydostanie się jego zawartości (z wyjątkiem przypadków, w których jest nakaz stosowania innych szczegółowo określonych zabezpieczeń),
  • materiały stanowiące opakowanie i jego zamknięcie są odporne na uszkodzenie na skutek działania zawartości opakowania i nie tworzą z zawartością związków stwarzających zagrożenie,
  • opakowanie i jego zamknięcia są mocne, trwałe, szczelne i odporne na naprężenia i odkształcenia związane z przenoszeniem,
  • opakowania zaopatrzone w wymienne urządzenia do zamykania są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich wielokrotne zamykanie bez wydostawania się zawartości,
 • Nie wprowadzenia w błąd konsumentów przez opakowania substancji chemicznych i ich mieszanin, które mają kształt i są zaprojektowane w taki sposób, że nie stwarzają prawdopodobieństwa przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub wprowadzenia w błąd konsumentów, jak również nie wyglądają w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub kosmetycznych,
 • Zaopatrzenie w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci (jeżeli wymagane)
 • Zaopatrzenie w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (jeżeli wymagane),
 • Nazwa substancji/mieszaniny,
 • Przeznaczenie,
 • Dostawca substancji/mieszaniny,
 • Rodzaj i wielkość opakowań.

 • Zakres kontroli
 • niedziela, 15, grudzień 2013 03:30

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco