• Dokumentacja wszystkich przywozów, wywozów lub działań w zakresie pośrednictwa obejmującego substancje sklasyfikowane w kategorii 2 i 3,
 • Zawartość dokumentacji:
  • nazwę prekursora lub nazwę mieszaniny i nazwę prekursora będącego składnikiem mieszaniny z dopiskiem „DRUG PRECURSORS”,
  • ilość i masę prekursora/ ilość i masę mieszaniny/ procentową zawartość każdego prekursora będącego składnikiem mieszaniny,
  • nazwę i adres eksportera, importera, odbiorcy końcowego, osoby zaangażowanej w pośrednictwo
 • Przechowywanie dokumentacji transakcji zmierzających do wprowadzania do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 przez okres 3 lat (od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce ich wprowadzenie do obrotu),
 • Zawartość etykiety prekursorów: nazwa substancji określoną przepisami, a w przypadku mieszanin lub produktów naturalnych ich nazwę oraz nazwę prekursora będącego składnikiem mieszaniny,
 • Zgłoszenie miejsce prowadzenia swojej działalności Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przez podmiot uczestniczący w przywozie/wywozie lub w działaniach w zakresie pośrednictwa prekursorów w narkotyków kategorii 2 i 3 (pod warunkiem przekroczenia odpowiednich ilości wywozowych dla prekursorów grupy3)
 • Wyznaczenie funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi przez podmiot zaangażowany w przywóz, wywóz lub działania w zakresie pośrednictwa związane z prekursorami narkotyków kategorii 2,
 • Zgłoszenie aktualnych danych funkcjonariusza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Przekazanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przez podmioty informacji dotyczących działań związanych z wywozem, przywozem i pośrednictwem.