ZADANIA ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, a w szczególności nad warunkami bezpiecznej pracy z medyczną aparaturą rentgenowską w podmiotach leczniczych na terenie województwa pomorskiego;
 • sprawowanie nadzoru nad użytkownikami źródeł pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz na terenie województwa pomorskiego;
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycji,  w których występują źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz, wspólnie z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
 • przygotowywanie projektów zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej;
 • wyjaśnianie przyczyn przekroczeń dawek granicznych w odniesieniu do osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie rentgenowskie;
 • dokonywanie oceny wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
 • poświadczanie radiologicznych świadectw eksportowych na wybrane produkty rolno-spożywcze do krajów nienależących do Unii Europejskiej;
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich stosowanych w celach medycznych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli dotyczących zagadnień higieny radiacyjnej, a w szczególności ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi; 
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej zagadnień higieny radiacyjnej.

 • Oddział Higieny Radiacyjnej
 • niedziela, 08, grudzień 2013 00:33

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco