ZADANIA ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ:

  • sprawowanie nadzoru nad warunkami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, a w szczególności nad warunkami bezpiecznej pracy z medyczną aparaturą rentgenowską w podmiotach leczniczych na terenie województwa pomorskiego;
  • sprawowanie nadzoru nad użytkownikami źródeł pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz na terenie województwa pomorskiego;
  • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycji,  w których występują źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz, wspólnie z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
  • przygotowywanie projektów zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej;
  • wyjaśnianie przyczyn przekroczeń dawek granicznych w odniesieniu do osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie rentgenowskie;
  • dokonywanie oceny wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
  • poświadczanie radiologicznych świadectw eksportowych na wybrane produkty rolno-spożywcze do krajów nienależących do Unii Europejskiej;
  • rozpatrywanie wniosków dotyczących zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich stosowanych w celach medycznych;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli dotyczących zagadnień higieny radiacyjnej, a w szczególności ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi; 
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej zagadnień higieny radiacyjnej.