INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU UPRAWNIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z nowym art.15zzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych  nimi sytuacji kryzysowych uprawnienia INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, o których mowa  w art.7 ust. 3 lub 5 ustawy  z dnia 29 listopada 2000 r  Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz 2020 poz.284 i 322), których  ważność upływa:

 • w okresie  obowiązywania  stanu zagrożenia epidemicznego ( w okresie od dnia 14-03-2020r. do dnia 20 marca 2020 r.)
 • w okresie obowiązywania stanu epidemii ( od dnia 20 marca 2020 r.)
 • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ PRZEZ OKRES KOLEJNYCH  9 MIESIĘCY OD DNIA UPŁYWU TERMINU ICH WAŻNOŚCI.

 

ZADANIA ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, a w szczególności nad warunkami bezpiecznej pracy z medyczną aparaturą rentgenowską w podmiotach leczniczych na terenie województwa pomorskiego;
 • sprawowanie nadzoru nad użytkownikami źródeł pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz na terenie województwa pomorskiego;
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycji,  w których występują źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości do 300 GHz, wspólnie z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
 • przygotowywanie projektów zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej;
 • wyjaśnianie przyczyn przekroczeń dawek granicznych w odniesieniu do osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie rentgenowskie;
 • dokonywanie oceny wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
 • poświadczanie radiologicznych świadectw eksportowych na wybrane produkty rolno-spożywcze do krajów nienależących do Unii Europejskiej;
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich stosowanych w celach medycznych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli dotyczących zagadnień higieny radiacyjnej, a w szczególności ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi; 
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej zagadnień higieny radiacyjnej.